zondag, april 27, 2008

Syrische kernreactor (2)

[reactie aan DS over Syrische kernreactor]

Vanwaar al die drukte om een "vermeende" Syrische kernreactor in aanbouw? Op de foto's, waarvan we aannemen dat ze na 7 maanden niet bijgewerkt zijn, staat een grote schuur te zien. Misschien past daar ooit een kernreactor onder, in België duurt dat 10 jaar om een kerncentrale te bouwen, In Syrië denk ik niet minder. En dan moet die nog gevuld worden met hoog verrijkt uranium, wat elke spionagesatelliet op de meter kan volgen. En dan moet die reactor starten, waarbij hij zoveel warmte afgeeft dat je dat op een infrarood beeld van op de maan kan zien. En dan moet die reactor nog 2 jaar onafgebroken draaien om de hoeveelheid plutonium voor een kernbom aan te maken. Waarover maakt men zich zorgen?

Er IS namelijk al een kernreactor in werking in het Midden-Oosten. En hij wordt bevoorraad door een naburige mijn, dat zie je op satellietfoto's. En hij produceert AL JAREN plutonium, waarmee al een paar honderd kernbommen aangemaakt zijn. En het internationaal atoomagentschap mag de installaties NIET inspecteren. En het land heeft het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens NIET getekend. En dat land schendt dagelijks het luchtruim van zijn buren en is al meermaals zijn buurlanden binnen gevallen, heeft al meermaals bombardementen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn buurland en gebruikte onlangs nog clusterbommen tegen de burgerbevolking. Datzelfde land negeert de VN resoluties totaal en schendt de akkoorden van Genève massaal. Er is reden te over om zich zorgen te maken, niet over Syrië, wel over Israël.

De kernreactor van Dimona bevindt zich op 31° 00' 05' NL en 35° 08' 40'' OB, door iedereen te bekijken op Google Earth.

Pol Van den plas, Gent

zaterdag, april 26, 2008

Syrische kernreactor (1)

[Reactie op het Reuters bericht in de De Standaard "Syrische reactor was bijna af"]

Zelden een artikel gelezen waar negenmaal het woord 'zou' of 'zouden' in voorkomt en waar alles zich afspeelt in een schemerzone. Een mooi voorbeeld van stemmingmakerij waar Syrië nog maar eens het slachtoffer van is, de grote boosdoener en waar Noord-Korea in dezelfde adem genoemd wordt. Twee vliegen in één klap. Het vijandsbeeld.

Met zekerheid kan men wel zeggen dat Israël doelbewust militair het luchtruim van Syrië geschonden heeft en zware militaire middelen tegen dit land heeft gebruikt.

Johan Van Hulle, Zomergem

donderdag, april 17, 2008

Zware beschuldigingen in Kerk en Leven?

[Reactie op een lezersbrief in Kerk en Leven n.a.v. een opinie van ondergetekende]

Wanneer Yves Van de Steen (Kerk en Leven van 9 april 2008) beweert dat ik“zware beschuldigingen” geuit heb “aan het adres van de joden en aanIsraël,” dan heeft hij mijn lezersbrief toch niet goed gelezen. In mijn schrijven zeg ik uitdrukkelijk dat het NIET gaat tegen de joden, maar WEL tegen de joodse staat Israël en tegen de brutale bezettingspolitiek van Israël.

Samen met de gelovige jood Shmiel Mordche Borreman ben ik “tegen een zuivere joodse staat en tegen een islamitische staat en tegen een katholieke staat,” zo heb ik gezegd. Kerk en staat moeten gescheiden blijven. Ik heb respect voor de joodse godsdienst, die trouwens mede aan de oorsprong ligtvan het christendom. Ik herhaal wat ik schreef: “De grondoorzaak van het conflict is de Zionistische ideologie van de staat Israël, die een etnische zuivering doorvoert om een zuivere joodse staat te bekomen.” De grondoorzaak van het conflict kan onmogelijk “Hamas’ weigering om het bestaan van Israël te erkennen” zijn (zoals lezer Marc Storms beweert in hetzelfde nummer van Kerken Leven); Hamas bestond eenvoudig nog niet toen de oorzaak van het conflict ontstond. Lees maar eens het boek van de Israëlische historicusIlan Pappe, 'De etnische zuivering van Palestina,' als U de geschiedenis van het Israëlisch – Palestijnse conflict wil kennen.

In zijn lezersbrief formuleert Yves Van de Steen drie retorische vragen:“Hoe kunt u bepalen wat ‘buitensporig geweld’ is? De duizenden raketaanvallen op Israëlische burgers zijn voor u misschien maar een detail? Zijn joodse slachtoffers minder belangrijk voor u?” Dat het over ‘buitensporig geweld’ gaat, weet ik zeer goed uit meerdere betrouwbare bronnen van bezoekers ter plaatse (politici van verschillende strekking en andere bezoekers), van organisaties van hier en van ginder, van de vele bijna dagelijkse mails en vooral van correspondenten uit Israël, Gaza en deWest-Bank. Wat de twee overige vragen betreft kan ik Yves Van de Steenverzekeren dat de raketaanvallen op Israëlische burgers voor mij geen‘detail’ zijn en dat joodse slachtoffers niet minder belangrijk zijn. Elke raket en elk slachtoffer – langs welke kant ook – is er één teveel! Gelieve niet in mijn schoenen te schuiven wat ik niet gezegd heb. Op mijn beurt zou ik natuurlijk die twee vragen kunnen terugstellen aan lezer Yves Van de Steen en daarbij enkel ‘Israëlische’ en ‘joodse’ vervangen door‘Palestijnse’.

Mark Cornelis, Leuven

woensdag, april 16, 2008

Israël wil niet met Palestijnen praten

[Reactie op "Israël woedend op Carter" (De Morgen16 april 2008, p. 17)]

“Israël is woedend op voormalig VS-president omdat hij met de Palestijnse terreurgroep Hamas heeft gepraat” (DM 16.4). Maar wil Israël wel met de Palestijnen praten? Israël gaat gewoon door met het bouwen van woningen in het bezette gebied van de Westoever en is woedend omdat Carter deze kolonisatiepolitiek als struikelblok voor de onderhandelingen aanklaagt. Wil Israël wel onderhandelen over een leefbare en onafhankelijke Palestijnse Staat? Wordt het niet hoog tijd dat de internationale gemeenschap een initiatief neemt om het stappenplan voor een rechtvaardige vrede in dit gebied te activeren ?

Werner De Bus, Brussel

Israël steunde apartheidsrégime in Zuid-Afrika

[Reactie op "zere israëlische tenen" (De Standaard 15 april 2008, p. 17) ]

"Israël gruwt van elke verwijzing (van de Amerikaanse oud-presidentCarter) naar voormalige Zuid-afrikaanse toestanden” (De Standaard, 15april 2008, p.17). Nochtans heeft Israël met het apartheidsregime van Zuid-Afrika nauw samengewerkt. Israël was geïnteresseerd in het uranium van Zuid-Afrika en stelde ter compensatie een aantal kernenergiespecialisten ter beschikking van het aparheidsregime.

Israël neemt het ook niet dat Carter met de leiders van de Palestijnse Hamas beweging wil praten. Maar wil Israël wel met de Palestijnen onderhandelen over een leefbare onafhankelijke Palestijnse Staat? Carter legt de vinger op de wonde als hij de Israëlische kolonisatie van de Westoever als het belangrijkste struikelblok beschouwt op de weg naar vrede met de Palestijnen. Moet de internationale gemeenschap hier niet wat kordater optreden en initiatieven nemen om het stappenplan voor eenrechtvaardige vrede in het Midden-Oosten opnieuw te activeren ?

Werner De Bus, Brussel

Israël is verantwoordelijk voor Gaza

[reactie aan DeMorgen ivm Jimmy Carter]

Door aan Jimmy Carter de toegang tot Gaza te weigeren bewijst Israël twee dingen: Ten eerste dat niet Hamas, maar Israël zelf verantwoordelijk is voor de dramatische situatie in Gaza. En ten tweede dat Israël niet bereid is om enige stap naar vrede of verzoening te zetten. Israël wil oorlog, zoveel is duidelijk.

Pol Van den plas, Gent

dinsdag, april 15, 2008

Israëlische films op Open Doek

[Brief aan de directie van Open Doek]

Israël viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. Met negen Israëlische films in uw programmatie lijkt u deze verjaardag te willen meevieren. Er valt echter niks te vieren. Het land is er immers enkel kunnen komen door de etnische zuivering van 750.000 Palestijnen en de verwoesting van meer dan 400 Palestijnse dorpen. De ideologie die de stichters van Israël aanhingen, bepaalt ook nu nog het beleid van dat land: de joden moeten er in de meerderheid blijven ten koste van de Palestijnen. Volgens een recente peiling is 70 % (!) van de Israëlische bevolking voorstander van de 'transfer' (lees: deportatie) van de Palestijnen die in Israël wonen (meer dan 20 % van de huidige bevolking).

Israël bezet al meer dan veertig jaar de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Het is de samenleving in de Palestijnse Gebieden op alle vlakken aan het wurgen. Al in het jaar van zijn ontstaan (1948) werd het veroordeeld door de VN en moest het de Palestijnse vluchtelingen laten terugkeren. Dat heeft het nooit gedaan, wel integendeel. Ook vandaag gaat Israël verder met de etnische zuivering van de Palestijnse Gebieden, maar dan op een meer sluipende manier. De herbevestigingen inclusief is Israël al meer dan 500 keer veroordeeld door de VN. Maar omdat het land de belangrijkste bondgenoot is van de VS (lees: wapenafnemer en -doorvoerland) houdt elke Amerikaanse regering het de hand boven het hoofd. De EU heeft als belangrijkste handelspartner van Israël een stok achter de deur, maar het laat die mooi staan. Onze politici veroordelen Israël wel met woorden, maar sluiten er tegelijk handels- en militaire akkoorden mee af (in de schoot van de NAVO).

Omdat de politieke druk uitblijft, geven solidariteitsgroepen en kritische burgers wereldwijd hoe langer hoe meer gehoor aan de oproep voor boycot, divestment (terugtrekken van investeringen) en sancties tegen Israël. In België werd recent de Coördinatie Boycot Israël (COBI) opgericht. Zij streeft ernaar om, net zoals ten tijde van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika, een brede solidariteitsbeweging op gang te brengen die een algemene boycot van Israël nastreeft tot het regime fundamenteel verandert, de VN-resoluties worden toegepast en het internationaal recht gerespecteerd.

Ik hoop dat u hiermee terdege rekening zult houden bij uw volgende programmatie. Ik hoop ook dat u Israël dit jaar geen forum geeft om zijn 60-jarig bestaan te vieren.

Tobias Van Os

vrijdag, april 11, 2008

Brief aan het Europees Parlement

Geachte Leden van het Europees Parlement,

Het Israëlische leger zal binnenkort 14 scholen en weeshuizen sluiten inHebron. Waardoor 7000 kinderen zonder school en 4500 kinderen zonder dakboven hun hoofd zullen komen te zitten. Voedselvoorraden werden reeds leeggehaald, wat neerkomt op niets anders dan wrede diefstal. Geen enkel land kan zulk een actie goedkeuren of zelfs maar laten gebeuren. Ik kan me niet voorstellen wat Israël hoopt te willen bereiken met zo een actie maar het is alleszins geen teken dat ze ooit echte vrede op basis van wederzijdsrespect willen bereiken. Maar dan wel met tirannie en onderdrukking. Dit schendt elke mogelijke internationaal geldende regel. Zoals het verbod op collectieve straffen van een burgerbevolking. De verplichting van de bezetter om basisvoorzieningen te verschaffen aan het bezette volk. En nog meer een schending van kinderrechten en mensenrechten.

Als Europa zulke dingen laat gebeuren hoe durven we dan nog spreken over mensenrechten en democratie. De communicatie tussen de verschillenderegio's verloop al zeer moeilijk. Waarom zou een land ooit onze waarden willen begrijpen en toepassen als we dat zelf niet consequent doen. Israël dient zich te houden aan de internationale regels. Er dient getoond te worden aan de hele wereld dat er basiswaarden en regels bestaan waar niet aan geraakt kan worden. Waardoor de verschillende instanties terug zeggingskracht krijgen en mensen een gevoel van veiligheid en vertrouwen krijgen in de internationale politiek. En zodat er werkelijk problemen kunnen worden opgelost. Een probleem zoals in het Midden-Oosten laten voortbestaan brengt enkel instabiliteit teweeg en disrespect van derdewereldlanden voor de Europese unie en de VS.

Het excuus dat Europa geen zeggingskracht heeft in deze problematiek is absoluut niet waar. We zijn de grootste economische handelspartner vanIsraël. Er werd een associatieverdrag afgesloten tussen Israël en Europa datexpliciet vermeldt dat Israël de mensenrechten dient te eerbiedigen. Voeg daad bij woord en schort dit op zolang elementaire internationale regels niet worden toegepast.

Selwa Othman

donderdag, april 10, 2008

Grootste legeroefening sinds oprichting Israël begint op 6 april

[Lezersbrief aan Het Nieuwsblad over "NAVO en Israël houden oorlogsmanoeuvres"]

Terwijl de media zich druk maakte over het toekomstige lidmaatschap van Ukraine en Georgië tot de NAVO, bezocht deze organisatie Israël. Op 31 maart 2008 had een gemeenschappelijke training plaats voor de kust van Haifa. Drie van de zes NAVO-fregatten en twee Israëlische schepen uitgerust met raketten namen deel aan de oefening. Op de andere NAVO-boten werd aan Israël getoond welke mogelijkheden ze hebben bij een conflict in het Midden-Oosten. Het IDF heeft intussen een verbindindsofficier in het NAVO-hoofdkwartier in Napels en Israël is bevoorrechte leverancier voor goederen en diensten aan de NAVO.

Drie jaar geleden begon Israël oefeningen in NAVO-verband. Samen met 13 andere NAVO-landen deed het toen vlucht- en reddingsacties met duikboten voor de Italiaanse kust. In 2002 besloot de NAVO dat de organisatie waar ook ter wereld kan optreden en dus niet enkel op haar grondgebied. Militair interveniëren, waar ook ter wereld, wordt officieel één van haar kerntaken. Tegen landen die atoomwapens of andere massavernietigingswapens dreigen te ontwikkelen, zou de NAVO volgens een intern pamflet een "pre-emptive nuclear attack" moeten kunnen uitvoeren. Zonder toestemming van de VN of "obstructie door de EU."

Israël houdt de grootste oefeningen sinds haar oprichting. De overheid heeft voor een vijfdaagse oefening in april voorbereidingen getroffen die conventionele en niet-conventionele raketaanvallen van Iran, Libanon en Syrië simuleren. De oefening begint op 6 april en zal noodsituaties evenals evacuatie van steden testen die door vijandelijke raketten worden getroffen. Minister Matan Vilnai, die de Palestijnen bedreigde met een holocaust in de Gazastrook, leidt de operatie. Eerste Minister Ehud Olmert zal zijn kabinet in spoed bijeenroepen om alzo te reageren in het scenario van de oefening. Deze oefening kan jaarlijks worden gehouden.

Waarschuwingssignalen worden getest in heel Israël op 8 april. Dan zal defensieminister Barak ook een bezoek brengen aan de troepen in Noord-Israël. Nog maar enkele dagen geleden namen 200 Israëlische en Amerikaanse officieren deel aan een computergebaseerde oorlogssimulatie om de samenwerking van beide legers op punt te zetten bij een conflict. Het Israëlisch veiligheidskabinet onderzocht op 2 april jl. of het land klaar is voor een komende oorlog. Men besloot alvast om nieuwe bio/chemische oorlogsmaskers te verdelen onder de bevolking. De oorlogstraining van Israël is geen defensieve handeling, maar oefeningen die deel uitmaken van een bredere Amerikaans-Israëlische agenda tegenover Iran en Syrië.

En intussen viert het Europees Parlement in Brussel vier dagen omwille van de 60e verjaardag van deze staat. (http://eu.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=135147.bmp) De Britse koninklijke familie stelt haar kasteel in Windsor open voor dezelfde viering voor UJIA, het Joods Nationaal Fonds (dat enkel joden op haar gronden toelaat) en President Shimon Peres. (http://www.thejc.com/home.aspx?ParentId=m11&SecId=11&AId=57781&ATypeId=1) Moet er nog zand zijn?

Mario Bergen, Leuven

Bronnen:
http://dover.idf.il/IDF/English/Announcements/2008/04/0102.htm
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2008/me_israel0010_04_01.asp

Richard Falk mag Gaza niet in

[Reactie op "gezant van Verenigde Naties zet kwaad bloed bij Israëlische autor" in De Morgen van 9 april]

De Morgen meldt dat de gezant van de Verenigde Naties, Richard Falk in Gaza niet welkom is. De Amerikaan Richard Falk is zelf een Jood en bekritiseert het massale bestraffen door Israël van de totale bevolking op de Gazastrook. Israël verzet zich tegen zijn komst omdat hij het optreden van het Israëlische leger en de blokkade van Gaza met de nazimethodes vergelijkt. Israël weigert nog steeds de UNO-resoluties over de terugtrekking uit de bezette gebieden uit te voeren en verwerpt elke kritiek over discriminatie en schending van de mensenrechten. Internationale pottenkijkers zijn dus niet welkom.Ook de koningin van Jordanië en Unicef-ambassadrice Rania al Abdullah(DM 7.4) spaart haar kritiek niet. Ze “ziet de kinderen in Gaza langzaam stikken” en doet een dringende oproep: “alleen politieke leiders kunnen deze afgrijselijke nachtmerrie tot een einde brengen. Het is hoog tijdvoor nieuw engagement.” Nu België in de UNO-Veiligheidsraad zetelt, kan het aan deze oproep een concreet gevolg geven en zijn stem duidelijk laten horen.Werner De Bus, Brussel

woensdag, april 09, 2008

Israël slaat helemaal door

[op het artikel "Leger Israël opent jacht op infiltranten uit Gaza" in Het Nieuwsblad van 09/04/2008]

Het geweld in de Gazastrook begint bij de bezetting van de Palestijnse gebieden en de economische blokkade van de Strook van Gaza door Israël. Al heel de week zit Israël door te flippen met haar grootste legeroefeningen sinds haar ontstaan. Toekomstig VN-functionaris Richard Falk krijgt geen visum voor Israël. De Nederlandse journaliste Nicolien den Boer wordt vijf uur ondervraagd op de luchthaven omdat ze eerder Syrië bezocht. Ze moest al haar e-mail verkeer en telefoonnummers verantwoorden. (http://www.wereldomroep.nl/actua/middenoosten/080408-midden-oosten-reis) Eerder moesten Vlaamse toeristen spitsroeden lopen omdat ze de misdaad begingen om souvenirs van Palestijnen te kopen in Jeruzalem en werden ze uren opgehouden aan checkpoints. Een Palestijnse herdersjongen en zijn ezel werden maandag door een bus kolonisten bewust doodgereden. In Gaza ligt de vis- en landbouwindustrie, evenals lokale fabrieken en machines volledig plat door brandstoftekort. Enorme oppervlakte landbouwland werd eveneens vernield door het Israëlisch leger. Minstens 125 patiënten in de Gazastrook stierven door de Israëlische blokkade.

Israël legde in Jeruzalem de uitzendingen van het populaire Palestijns-Israëlische popradiostation RAM FM stil. Zeven medewerkers van de vredeszender werden opgepakt. Israël arresteerde vannacht vijftig Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever van zowel Fatah als Hamas. Dertig Israëlische tanks drongen vanochtend de Gazastrook binnen en begonnen lukraak te schieten nabij het vluchtelingenkamp van Jabilia. Lokale huizen waren het doelwit en een vijfjarige jongen verloor het leven. Minstens vijf Palestijnen werden kortelings gedood door zulke beschietingen. Israël wil met deze acties zoveel mogelijk Palestijnen zo ver mogelijk van de grens verdrijven.

Pas vele uren na het afvuren van granaten op Jabalia reageerde het rechtmatig Palestijns verzet met acties zoals in Nahal Oz. Het Nieuwsblad spreekt eerst van deze acties en nadien van tanks die al lang actief waren in de Gazastrook. Dit is het beeld dat het Israëlisch leger aan de wereld wil verkopen. Benita Ferrero Waldner, EU commissaris voor buitenlandse betrekkingen geeft intussen een "reflectie groep" opdracht om Israël een "gemeende speciale status" te geven voor intense relaties met de EU.

Mario Bergen, Leuven

maandag, april 07, 2008

Verjaardagsfeestje Israël kost 18 miljoen euro

[Reactie op "Verjaardagsfeestje Israël kost 18 miljoen euro" in de De Morgen van 6 april]

Tot mijn grote spijt vind ik in uw artikel niks terug over het feit dat de 60ste verjaardag van Israël samenvalt met de 60ste verjaardag van de verdrijving van duizenden Palestijnen; de Palestijnse Nakba (=grote catastrofe). Naar mijn bescheiden mening is het zeker het vermelden waard om deze twee te linken aangezien het eerste niet mogelijk was zonder het tweede. Israël had zichzelf ook geen 60 jaar in stand kunnen houden zonder de voortdurende bezetting en verdrijving van Palestijnse bevolking.

Deze verdrijving blijft ook vandaag gewoon doorgaan. Nog steeds worden Palestijnse burgers van hun land verdreven om plaats te maken voor Israëlische nederzettingen. Het feit dat een land als Israël zijn 60ste verjaardag viert, stemt mij ook tot nadenken. Israël is namelijk een land als geen ander. Het is namelijk zowat het enigste land in de wereld dat 60 jaar na zijn ontstaan (door de éénzijdige uitroeping ervan door een beweging van machtige, gewapende zionisten), 60 jaar na het verdrijven van de oorspronkelijke bevolking, nog steeds zijn grenzen voor zichzelf weigert vast te leggen (de grenzen van Israël zijn namelijk nog steeds niet vastgelegd in de Israëlische wetgeving).

Het feit dat de Israëlische regering weigert deze grenzen vast te leggen kan, naar mijn mening, enkel een bewijs zijn dat zij nog meer grond van de Palestijnse bevolking (en misschien ook van Arabische buurlanden bv.: Libanon) willen innemen.Gezien de huidige situatie in het gebied vind ik dat er weinig te vieren valt en ben ik dan ook van mening dat onze politieke leiders deze 'viering' niet zouden mogen bijwonen. Het lijkt me alles behalve een goed signaal voor de Westerse landen, die zichzelf zo graag als de voorvechters van de mensenrechten beschouwen, om de viering van het 60 jarig bestaan van een staat, die van bij het begin van zijn 'oprichting' alle mensenrechten tov de Palestijnen met de voeten treed, bij te wonen.Veel hypocrieter kan een leider van een Westers land in mijn ogen dan niet worden.

Gilles Verbeke, Moerzeke

Investeren in een nieuwe oorlog

[Lezersbrief aan Humo]

Weer twee Palestijnse kinderen zijn gedood op evenveel dagen in bezet gebied. Een jongen van 15 wordt doelbewust doodgereden door een kolonist in Salim nabij Nablus. De derde Palestijn het voorbije jaar die kolonisten doodrijden omdat ze zich beter wanen dan Palestijnen en gesteund worden door het Israëlisch leger, politie en politiek.

In de Gazastrook is dan weer een jongen van vijf jaar gedood door Israëlisch vuur. Het is niet het eerste en ook niet de het laatste Palestijns kind dat omkomt door de bloedige bezetting van Israël. En misschien zullen we over vijf jaar terugdenken hoe "rustig" het wel was in 2008 in het Midden-Oosten. Zelfs met een bloedbad op enkele dagen tijd dat 130 Palestijnen doodde in de Gazastrook. Want de tientallen miljarden euro's die Amerika en zijn bondgenoten aan oorlogswapens pompen in Israël, Saudi-Arabië en bondgenoten zorgt voor een wapenwedloop in de regio waarbij Rusland niet achter kan blijven en eveneens miljarden euro wapens levert aan Iran en Syrië. De Amerikaanse strategie voor het Nieuwe Midden-Oosten maakt de regio alles behalve veiliger. Straks heeft men laser- en computergestuurde wapens, onbemande aanvalsvliegtuigen en strijdmiddelen op basis van nanotechnologie voor een oorlog van de 21e eeuw. De grote legers zijn vervangen door mannetjes achter een pc die bommen en mini-kernbommen laten neerkomen via satellieten en guerilla strijders die achter elke muur en struik kunnen toeslaan om de vijand te doden. Propaganda zien we online via Youtube en een nieuw internet dat duizend maal sneller is dan het huidige web.

Hoe zalig liepen we niet naast Arabische toeristen op de Corniche in de wijk al-Hamra in Beiroet in het voorjaar van 2006 en hoe veranderde die situatie niet plotsklaps door Israëlische bommen op Libanon enkele maanden later. Geen enkele Democraat kan erin slagen om 150.000 Amerikaanse troepen op enkele maanden tijd uit Irak terug te trekken. Zulk scenario is totaal onrealistisch en pure zelfmoord voor het Amerikaanse leger dat massaal in de rug zou worden aangevallen. Obama en Clinton raaskallen als ze zulks beloven. Geen enkele militair zal dit goedkeuren. In 2009 krijgt het Pentagon 515 miljard dollar als jaarbudget. Het Amerikaans parlement keurde 600 miljard dollar extra budget goed voor de oorlogen in Irak en Afghanistan. Het is lachwekkend Democraten horen beloven militairen terug te trekken uit het Midden-Oosten maar tegelijkertijd in het parlement in te stemmen met een explosieve verhoging van de oorlogsbudgetten. De oorlogen voor Israël zijn nog niet ten einde. Amerikaanse militairen zullen langdurig in Irak blijven op enkele grote basissen om de oliebevoorrading te verzekeren nu de oliecontracten zijn verdeeld onder vrienden door de marionettenregering in Bagdad.

Barak vroeg het Israëlisch kabinet 7 miljard NIS extra per jaar voor oorlogsplannen. Het kabinet verklaarde zich akkoord met het Brodet rapport en 3 miljard NIS extra per jaar. Israël kreeg wel een pakket van 30 miljard dollar militaire hulp van de V.S. De oorlogsmachine valt heus niet stil in Tel Aviv of Washington.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, april 01, 2008

Olmert wel degelijk betrokken bij illegale woningbouw

[Reactie op het artikel "Stad Jeruzalem wil meer joodse kolonies" van 31/03/2008 op De Redactie.be]

Er is een fout geslopen in het bovenvermeld artikel. Het gaat niet om "getouwtrek tussen Israël en de Palestijnen." Alle Israëlische kolonies in bezet Palestijns gebied, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in bezet Oost-Jeruzalem zijn illegaal. Israël moet zich in deze schikken naar de internationale wetgeving en VN-resoluties 446 en 452.

Net zoals bij elke uitbreiding van de kolonies is ook Olmert op de hoogte van nieuwe illegale woningen voor kolonisten in Pisgat Zeev. La presse Canadienne schrijft dat Olmert volgens de religieuze partij Shas zelfs beloofde om 800 wooneenheden te bouwen in een kolonie. (Le parti religieux Shas a affirmé de son côté que le Premier ministre israélien Ehoud Olmert avait promis la construction de 800 logements dans une colonie de Judée et Samarie.)

Mario Bergen, Leuven