woensdag, oktober 31, 2007

Israël is geen democratie

[Reactie op het artikel "Wij maken ons zorgen, meneer De Wever" in De Standaard van 30/10/2007]

Meneer Freilich verklaard in zijn schrijven dat Israël een echte democratie zou zijn. Niets is minder waar. Een echte democratie verdrijft geen honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen en dorpen. Een echte democratie sluit geen 11.000 Palestijnen vaak zonder aanklacht op in 26 gevangenissen in Israël.

Van alle vluchtelingen vormen de Palestijnen de grootste bevolkingsgroep en langst lijdend. Hun lijden gaat terug naar 1948 toen de Nakba plaatsvond in Palestina. In 2005 waren er 7,2 miljoen vluchtelingen of 74 % van de Palestijnse bevolking die wordt geschat op 9,7 miljoen. Tijdens de creatie van de zionistische staat werden zo'n 750.000 Palestijnen verdreven en werden vluchteling. Meer dan 4,3 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn momenteel geregistreerd door de UNWRA. Een derde van hen leeft in 59 VN-vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië, Libanon en de bezette Palestijnse gebieden. Toen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook werden bezet in 1967 ontvluchtten 200.000 Palestijnen hun huizen. Deze vluchtelingen van 1967 en hun afstammelingen zijn nu goed voor 834.000 personen.

De Universele Verklaring van Mensenrechten artikel 13 bevestigt: "Elkeen heeft het recht een land te verlaten, met inbegrip van het eigen, en terug te keren naar zijn land." Het zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk werd goedgekeurd in 1947. De internationale wetgeving zegt dat noch bezetting, noch soevereiniteit rechten op eigendom doet verliezen. Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van 11 december 1948 bevestigt het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen. Dit recht werd 130 keer bevestigd door de VN sinds 1948.

Het "onvervreemdbaar recht om terug te keren naar hun huizen en eigendommen voor de Palestijnen, vanwaar ze werden verplaatst en verdreven" werd verduidelijkt in VN-Resolutie 3236. Israël's toelating bij de Verenigde Naties was op voorwaarde van aanvaarding van VN-resoluties met inbegrip van 194. Het recht ontkennen van Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en gronden terug te keren is een oorlogsmisdaad en een daad van agressie die actie verdient van de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap kan sancties opleggen aan Israël tot het de internationale wetten naleeft.

Demografische studies tonen aan dat 80 % van de Israëli's leven op 15 % van het land en dat de resterende 20 % woont op 85 % van het land dat behoort aan de vluchtelingen. In tegenstelling, meer dan 6.000 vluchtelingen leven per km² in de Gazastrook. De onvervreemdbare rechten van vluchtelingen zijn niet onderhandelbaar. Internationale wetgeving beschouwt akkoorden tussen een bezettingsmacht en de bezette van geen waarde.

Terwijl Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer naar hun dorpen en steden wordt geweigerd, laat de staat Israël joden wereldwijd toe eender waar in Palestina te gaan wonen. Dit onder de Wet op Terugkeer die reeds door 2.585.000 joden werd gebruikt. De V.S. is gebonden door zijn wetten om geen regimes te financieren die mensenrechten en basisvrijheden schenden. Er is geen meer elementair recht dan het recht op iemands huis en iemands land. De V.S. zou die steun moeten gebruiken om de staat Israël onder druk te zetten dit recht toe te passen. Israël is geen democratie wanneer het het bestaansrecht van het Palestijnse volk niet erkent en de Palestijnse vluchtelingen niet laat terugkeren naar hun woonplaats . Vertelt U er ook bij, meneer Freilicht, dat zieken enkel worden toegelaten tot Israël met een Israëlische ziekenwagen waarvoor ze twee of drie maandlonen moeten betalen? Bovendien worden ze onder druk gezet om te collaborateren met Israël tegen hun eigen Palestijns volk om aan de grens met de ziekenwagen te worden doorgelaten.

Is dit alles een democratisch land waardig? Als jood zou ik me daar in de eerste plaats zorgen om maken, meneer Freilicht, want deze situatie is nog recht te trekken, deze van de slachtoffers van nazi-Duitsland niet meer.

Mario Bergen, Leuven

excuus P. Janssens - 'Joodse gemeenschap razend'

[Reactie naar Nieuwsblad]

De kritieken op de uitspraak van B. Dewever, komen uit een hoek die in België weinig gekend is, nl. 'EFI', de "Europese Vrienden van Israël." Europarlementslid en voormalig Belgisch staatssecretaris voor Europese Zaken, Frédérique Ries (MR) is vice-voorzitter. Verder Open VLD'ers Claude Marinower, Stef Goris, Paul Wille, Margriet Hermans.

Deze EFI wordt vergeleken met de Amerikaanse pro-Israëli lobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Zij is opgericht sept 2006, vlak na het Israëlisch-Libanees conflict. Aipac probeert elke kritiek op Israël, antisemitisme te noemen. Minstens wordt de joods gemeenschap beledigd of gekwetst. Zij proberen politici in een pro-Israëlische hoek te duwen en hen te doen zwijgen over het Israëlisch optreden in Palestina. De Holocaust wordt hierbij regelmatig opgevoerd om dat te bereiken. Door dat verleden moeten wij zwijgen, en hebben de joden recht op een 'veilige' staat. Hierdoor hebben zij 'carte blanche' zoals Amos Oz, Israëlisch schrijver het noemt.

Norman Finkelstein, zelf ook jood met ouders die de concentratiekampen Majdanec en Auschwitz overleefd hebben, heeft het daarover uitvoerig in zijn boek 'De Holocaust-industrie'. Er wordt een amalgaam gemaakt van Holocaust, kritiek op Israël en antisemitisme. Wat doet men: een politieker vragen een uitspraak te doen in verband met de Holocaust. Vermits een Joodse organisatie dat vraagt kan hij niets anders doen dan, indien hij iets zegt, zeker niets negatiefs. Indien hij niets zegt, wordt hem dat ook kwalijk genomen en is hij ingesloten. Van P. Janssens verwachtte men reeds lang een uitspraak en hij is daar nu een voorbeeld van. Door het amalgaam worden de woorden van B. Dewever verdraait en hij krijgt onmiddellijk een haatcampagne over zich heen. Open VLD is al duidelijk via EFI. De reactie kwam vooral uit die hoek. Claude Marinower is een jood. Patrik Dewael was op het congres aanwezig. Yves Leterme is ook al gevraagd naar een reactie, maar hij heeft gezwegen. Maar zijn partijvoorzitter Jo Vandeurzen van CD&V heeft zich gehaast dat wel te doen en Kris Peeters was aanwezig op het congres.

Typisch voor deze situatie is dat er geen argumenten contra komen tegen de link gelegd door B. Dewever tussen Holocaustmisbruik en het Israëlisch-Palestijns conflict. Door gebrek daaraan komt het alleen tot een scheldpartij en emotionele uitspraken. En de media kan het zich niet veroorloven achter te blijven en het joods congres, over Holocaust, krijgt de gedroomde kans om in de picture te komen. Voor de politici is het nu zeker niet het moment om te praten over het ' getto van Gaza' en dat is ook wat men wil.

EFI leert van AIPAC hoe men politici inkapselt. We hebben hier een prachtig voorbeeld hoe het systeem werkt dat ontkend wordt dat het bestaat.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, oktober 24, 2007

Excuses voor Jodenvervolging

[Reactie op Het Laatste Nieuws 23.10.2007 "Burgemeester biedt op congres excuses aan van stadsbestuur voor Jodenvervolging"]

Bij dit artikel wil ik de volgende opmerkingen maken: Er is geen zinnig mens die het criminele van de Holocaust zal ontkennen.Ik weet dat ik mij op de rand bevind van een grens, echter overtuigd aan de goede kant, maar men zal mij toch onmiddellijk van 'antisemitisme' beschuldigen als ik opmerk dat 65 jaar na datum, men nog maar eens uitdrukkelijk excuses moet aanbieden voor wat anderen op hun geweten hebben. Guy Verhofstadt heeft dat ter gelegenheid van zijn bezoek aan Auschwitz ook al gedaan.

De mensheid mag inderdaad niet vergeten, maar ik meen dat in het licht van de gebeurtenissen in Palestina, dit niet meer moet gebeuren door via excuses anderen het zwijgen op te leggen. Lang niet alle joden zijn Israëli's, maar wat daar nu gebeurt lijkt sterk op de toestanden zoals in het getto van Warschau. Allerlei mensenrechten worden ongestraft geschonden, alle internationale conventies ten spijt, van een inheems volk dat ook volgens Winston Churchill niet meer recht heeft op Palestina, dan 'een hond het recht heeft op zijn hok, ook al heeft hij er misschien al heel lang in gelegen' (Clive Pointing, Churchill, London, 1994). Of om ze te laten 'rondspringen zoals verdoofde sprinkhanen in een fles' (Raphael Eitan, Chief of Staff van het Israëlisch leger, New York Times, 14 april 1983. Men kan zo nog een tijdje doorgaan. Dit overeenkomstig Nazi-terminologie..

Zou het kunnen dat hier ook de 'Holocaust-industrie' wordt gebruikt zoals beschreven door Norman Finkelstein. De verwording of ontaarding van de herinnering aan de Holocaust. Men kan zich de vraag stellen als na het gebeuren, Patrick Janssens, Kris Peeters en Patrick Dewael zich nu ook nog openlijk op dezelfde manier zullen uiten over de onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk en openlijk verklaren dat Israël hiermee moet stoppen. Bij de uitspraak van Diane Keyser dat het voor de 'overlevenden van de concentratiekampen wellicht de laatste kans is om ervaringen uit te wisselen' wil ik de volgende opmerking maken. Zij kunnen nu ook hun ervaringen uitwisselen over hoe het daarna verder is gegaan en vragen hoeveel centen ze ontvangen hebben van de afgedwongen schadevergoedingen door Amerikaanse joodse organisaties van Europese instellingen. Velen hebben geen cent gezien. Diezelfde Norman Finkelstein kan het weten. Hij is Joods en zijn ouders waren overlevers van Majdanek en Auschwitz. Ze hebben nooit iets ontvangen.

Johan Van Hulle, Zomergem

maandag, oktober 15, 2007

Kernreactor in Syrië

[Reactie naar De Standaard, 15.10.2007 'Israël bombardeerde Syrische kernreactor in aanbouw']

Dit artikel is De Standaard onwaardig. Deze journalistiek hoort thuis in roddelbladen. Zonder enig standpunt in te nemen, kan men het volgende zeggen: Er is geen enkel bewijs geleverd dat het om een kernreactor gaat. De VS toonde indertijd voor de hoogste internationale instanties zelfs satelietfoto's als bewijs van 'massavernietigingswapens' in Irak. We weten nu beter en velen onder ons wisten dat toen ook al. De manipulatie gebeurt hier door: 1. Steeds maar het woord 'kernreactor' en 'Syrië' te herhalen. Indien men dat lang genoeg doet, denkt men daar niet meer over na en is de koppeling gemaakt. Ook al blijkt achteraf dat het een leugen was, maar dat is dan niet meer relevant.

Het artikel dekt zichzelf reeds in door te spreken over een 'vroege bouwfaze'. Daarmee kan men alle kanten uit. Syrië zit nog maar eens in de verdomhoek en Israël moet zich als potentieel slachtoffer nog maar eens verdedigen. De bezetting van de Golan door Israël, niet meer willen praten over deze bezetting en behorende tot de vijf machtigste militaire machten ter wereld, met kernwapens, doet er niet toe.

Johan Van Hulle, Zomergem

Israël mag Syrië bombarderen

[Reactie op “Met het bombardement (in Syrië) wou Israël aan zijn buurlanden duidelijk maken dat elk nucleair project uit den boze is en vernietigd zal worden” (DM15.10)]

Blijkbaar mag Israël zich van Amerika en Europa veel veroorloven. Nochtans beschikt het zelf over een kernreactor in Dimona, dat zelfs via de satellietfoto’s van Google Earth zichtbaar is. Wie is nu het gevaarlijkst? Iran of Syrië die zogezegd kernwapens zouden ontwikkelen, of Israël dat al over 200 kernkoppen beschikt en bombardementen uitvoert op vermeende kernreactoren in aanbouw zoals in Irak in 1981 of in Syrië op 6 september jongstleden.

Zou het niet beter zijn dat Israël met zijn buurlandenonderhandelt over een kernvrij Midden-Oosten en zijn kernwapenarsenaal zelf ontmantelt. Ik kan best begrijpen dat Syrië een bijeenkomst in Amerika wil boycotten waarop een land aanwezig is dat verleden maand met de toelating van Amerika bombardementen op Syrisch grondgebied uitvoerde. En nu wil België zijn troepen in Libanon aflossen om het zo vreedzame Israël te beschermen tegen een land waarvan de hoofdstad verleden jaar doorIsraëlische vliegtuigen werd gebombardeerd !

Werner De Bus, Brussel

woensdag, oktober 10, 2007

De dief die nog wat wou ruilen

[Reactie op het artikel "Abbas wil gebieden ruilen met Israël" op VRTNIEUWS.net op 10/10/2007]

Stel je voor, een dief steelt bij jou thuis de breedbeeldtv, de ijskast, dvd-speler, geld en juwelen en meer fraais van dat. Dan komt de dief naar je toe en zegt, ik geef je de waterkoker terug en jij bezorgt mij een broodrooster en we spreken er niet meer over. Te gek? Toch gebeurt het in Palestina. Het ruilen van grond lijkt een mooi gebaar van Israël, maar is het niet. Het is een Israëlische list. 78 % van het historische Palestina werd de Palestijnen door oorlog afhandig gemaakt. Honderdduizenden Palestijnen sloegen op de vlucht naar de 22 % van Palestina, die sinds 1967 ook al door Israël worden bezet, en de buurlanden. Nu moeten de Palestijnen een deel van die 22 % afgeven en zouden een apenrots krijgen van Israël. Zelfs in Artis hebben ze meer respect voor de inwoners.

Wat vertelt Israël er niet bij?
- 1.660 km apartheidswegen op de Westbank zijn verboden voor Palestijnen.
- 60 km² van de Westbank en de kolonie Maaleh Adumim wordt eveneens afgenomen om 3.500 nieuwe kolonisten illegaal te laten wonen. Men voegt dit bij Jeruzalem en de joodse gebieden.
- 8,6 % van de Westbank valt reeds onder de Israëlische kant van de Apartheidsmuur. Die is meer dan 700 km lang en snijdt diep in de Palestijnse gebieden zodat vele landbouwers niet langer naar hun akkers kunnen. Het Internationaal Gerechtshof zegt dat deze Muur moet worden afgebroken omdat hij illegaal is.
- Er zijn meer dan 100 illegale buitenposten op de Westelijke Jordaanoever.
- De Jordaanvallei maakt 1/3 uit van de Westelijke Jordaanoever. Deze vallei is een militaire zone en verboden gebied voor Palestijnen.
- Het verbod op het bouwen van nieuwe nederzettingen volgens het stappenplan naar vrede van de EU/VS/VN en Rusland werd genegeerd. Een derde van de Westbank werd gedefinieerd als Groot-Jeruzalem, waardoor het mogelijk werd wijken en gemeenten te bouwen in dit pas geannexeerde gebied. Israël breidt bestaande nederzettingen dermate uit dat er geen nood meer is aan nieuwe. De nederzettingen, de legerbases, de wegen en de Muur zullen Israël in staat stellen bijna de helft van de Westbank te annexeren tegen 2010.
- Het grootste deel van de muur ligt in Palestijns gebied en zou 400.000 Palestijnen omsluiten in enclaves indien deze wordt gebouwd zoals voorzien. Er is ook de schepping van een nieuw administratief bewind. Inwoners op de strook tussen de "Groene Lijn" en de Apartheidsmuur mogen enkel in deze zone verblijven als ze daarvoor toestemming krijgen van de bezettende macht.
- 71.470 Palestijnse huizen werden de voorbije jaren (2001-2005) vernield door het Israëlische leger in de bezette Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
- Joden waren een kleine minderheid (5-7 %) en vormden nergens een meerderheid. In 1947 stemde de VN in met de verdeling van Palestina tegen de wil en de belangen van het Palestijnse volk zonder aandacht te geven aan de Palestijnse eisen. Deze beweging is nog altijd bezig.Van de 22 % "bezette Palestijnse gebieden" schiet in werkelijkheid nog maar een habbekrats over. De Palestijnen hebben recht op een faire vredesregeling en geen vrede die met wapens wordt opgelegd door een bezetter en zijn Amerikaanse bondgenoten.

Mario Bergen, Leuven

Israëlische verkleedpartijen om burgeroorlog uit te lokken

[Reactie op het artikel "Israël doodt militante Palestijn bij operatie op Westoever" in De Morgen online op 10/10/2007.]

Het is goed dat De Morgen bericht over de doodgeschoten Palestijnse verzetsstrijder in Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ditmaal hadden Israëlische soldaten en spionnen zich vermomd als soldaten van de Palestijnse veiligheidsdienst. De voorbije weken en maanden hebben Israëlische eenheden zich meermaals verkleedt als mensen van Fatah of Hamas en zijn dan lukraak gaan schieten op Palestijnen. Tientallen Israëlische soldaten hebben Arabisch geleerd en vermommen zich als Palestijn onder andere Palestijnen in de door Israël bezette gebieden. Bedoeling is door moord en schietpartijen onrust te veroorzaken onder de bevolking en een burgeroorlog tot stand te brengen tussen aanhangers van Fatah en Hamas. Dit is een vuil spel van de Israëli's; een democratie onwaardig.

De laatste dagen doen zich ook bomaanslagen voor in de Gazastrook waarbij om beurten doelen van Hamas en Fatah het slachtoffer zijn. De voortdurende aanwezigheid van het Israëlische leger en collaborateurs in de Gazastrook en op de Westbank, sluit de hand van Israël niet uit bij dergelijke gebeurtenissen.Veertig jaar geleden bombardeerde Israël doelbewust het Amerikaanse schip USS Liberty. 34 bemanningsleden kwamen om het leven. De aanval tijdens de vierde dag van de Zesdaagse Oorlog gebeurde omdat Tel Aviv vreesde dat het schip communicatie zou onderscheppen, waardoor het voor de Amerikanen duidelijk werd dat Israël de oorlog wou uitbreiden, tegen de wil van de V.S.

Toen Israël op 6 september een kazerne in Syrië bombardeerde schakelde het zelf alle radar en luchtafweer uit voor Operatie Boomgaard (Operation Orchard). Het was een voorteken voor een grotere militaire operatie in de regio. Israël tracht het verdeelde Amerikaanse leger alsook te overtuigen van een gemeenschappelijke militaire aanpak van Syrië en Iran. Veertig jaar na de opzettelijke bommenregen op de USS Liberty is Israël er alleen maar gevaarlijker op geworden.

Mario Bergen, Leuven

dinsdag, oktober 09, 2007

DM Magazine "Wijnduo"

[reactie op artikel "Wijnduo" in DM magazine]

Toen ik gistermiddag in DM magazine doorbladerde verslikte ik me bijna in mijn namiddagporto. Onder de hoofding "Een vreemd rondje pinot noir" werd daar wierook gezwaaid naar een zogenaamde "Israëlische" wijn van de Golan Hoogten. Sorry Gert, om in een krant als De Morgen te schrijven is toch een minimum aan politieke correctheid nodig. De Golan Hoogten zijn helemaal niet Israëlisch, "een gebied waar het vaak politiek rommelt" schrijf je. De Golan Hoogten zijn gewoon Syrisch gebied, niks politiek gerommel, platweg bezet door Israël sinds 1967. Het is niet omdat de Israëlische regering zegt dat ze de Golan nooit meer gaan teruggeven, dat we daarom de Golan "Israëlisch" moeten noemen.

De wijn van de Golan Hoogten is dus even illegaal als de bezetting zelf: geperst van druiven, gekweekt op bezette grond, bevloeid met gestolen water. Wijn van de Golan heeft een heel vieze bijsmaak!

Pol Van den plas, Gent

maandag, oktober 08, 2007

De ziekmakende Israëlisch staat

[Lezersbrief aan De Morgen]

Het probleem met de Israëlische staat is dat ze een land waar joden, moslims en christenen in relatieve vrede leefden, al zestig jaar tot een hel maakt voor de Palestijnen. Palestijnen hebben de Israëli's nooit veel gevraagd, alleen eenvoudige eisen, zoals voor vluchtelingen de terugkeer naar hun eigen land. Een Palestijnse terminaal zieke vluchteling in Libanon vroeg haar verwanten om een handvol aarde mee te brengen van haar geboortedorp Safid, dat etnisch werd gezuiverd van Palestijnen in 1948. Haar laatste wens was begraven te worden met een hoopje Palestijnse grond boven haar.

Zoals ook de inwoners van Palestina alleen maar eenvoudige zaken vragen: voedsel, water, brandstof en medicijnen. Maar al zes decennia is er geen enkele dag van vrede in het Heilig land. Miljoenen Palestijnse vluchtelingen zijn de grootste en langdurigste vluchtelingenfamilie in de wereld volgens Amnesty International. De Palestijnen vragen gewoon hun huizen en woonomgeving terug die werd ingenomen toen zionistische joden uit het buitenland besloten naar Palestina te komen. Week, dag, uur en minuut na minuut maakt Israël zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en internationale wetten.

Buitenlandse joden zijn vrij te komen, het hoogste aantal joden uit de V.S. en Canada sinds 33 jaar stroomt Palestina binnen en bezet Palestijnse gronden en woningen. Palestijnen die zich tegen deze verdrijving van hun huizen en dorpen verzetten, riskeren gevangenisstraf, marteling en terechtstelling.

De Israëli's vinden ook dagelijks nieuwe pesterijen om het Palestijnse volk te jennen:
- Verschillende bronnen bevestigen dat Israëlische militairen zich kleden als aanhangers van Hamas om ontvoeringen uit te voeren en de boel op stelten te zetten in Palestina. Hamas krijgt de schuld en Fatah en andere partijen nemen onterecht wraak op Hamas.
- Een islamitisch archeologisch hekken aan de fontein van Sultan Suleiman Al-Qanoni, nabij de Al-Aqsa Moskee, 491 jaar oud, werd door de Israëli's vernield. Met de verwijdering en beschadiging van islamitische oudheden en het plaatsen van joodse stenen in het gebied wil men de geschiedenis herschrijven. Israël voert vernielingswerken uit tegen oudheden van de Ummajaden periode en opgravingen nabij de Magharba poort. Op minder dan 1 km² in de Oude Stad bevinden zich 70 Israëlische onwettige buitenposten.
- Zieke Palestijnen worden gedwongen te spioneren voor Israël in ruil voor opname in een Israëlisch ziekenhuis. Israël heeft een lange geschiedenis van het inzetten van spionnen en controleert zo het hele telefoonverkeer in de Verenigde Staten met de firma's Comverse en Amdocs.
- Talrijke zieke Palestijnen wordt toegang ontzegt voor goede en snelle medische verzorging in Israël. Dit noemt men Israëlische oorlogsmisdaden.
- In Oost-Jeruzalem werd Palestijns land vernield voor twee metrostations en een autoparking. Het project is bedoeld om Israëlische illegale nederzettingen rond Jeruzalem met elkaar te verbinden. Meer Palestijnse landbouwgrond wordt eerstdaags vernield. In Hebron werden grote delen Palestijnse landbouwgrond vernield voor een electricitetsnetwerk voor Israëlische nederzettingen (ten zuidwesten van Bethlehem).
- Kolonisten braken in in de Graftombe van Jozef, ten oosten van Nablus, om deze te onteren.
- Palestijnse landbouwers werden door kolonisten verhinderd naar hun gronden te gaan en burgers kregen striktere orders wanneer ze hun huizen mochten verlaten in Hebron.
- De voorbije twee weken waren er 61 militaire invallen in de Palestijnse gebieden door het Israël.

Mario Bergen, LeuvenBronnen artikel:
- Israel ­ State Of Misery
- Israel Demolishes Historical Fence in Jerusalem
- Weekly Report: On Israeli Human Rights Violations in the Occupied Palestinian Territory

zondag, oktober 07, 2007

Palestina even erg aan toe als Birma

[Reactie op het artikel "Palestijnse staat mogelijk tegen half 2008" in Knack van 04/10/2007]

Abbas is een aangeschoten eend op één poot die beloofd sneller te lopen dan Kim Gevaert. Als hij in Annapolis in november geen geloofwaardig document kan bekomen dat de Palestijnen onverwijld naar een eigen leefbare staat brengt, verliest hij ook zijn andere poot.

De hele staatsbibliotheek in Washington kan men volstoppen met loze beloftes van de Israëli's. Men laat bijna 350 gevangenen Palestijnen vrij, maar pakt diezelfde periode er bijna 900 op. Men belooft 24 checkpoints te verwijderen, maar bouwt er eerst 40 bij. Men tekent het AMA-akkoord voor vrij verkeer van personen en goederen in de bezette gebieden, maar zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever worden een grote gevangenis. Niets kan de Palestijnse gebieden in of uit, zonder toestemming en controle van Israël.

De situatie in Palestina is even slecht als in Birma. Mensen sterven elke dag. De critieke situatie in de Gazastrook breidt zich nu ook uit naar de Westelijke Jordaanoever. Bloedarmoede, ondervoeding, medicijnentekort en vervuild drinkwater door Israëlische sabotage. Kolonisten stelen niet alleen water van de Palestijnen, maar recent ook 380 olijfbomen van 50 jaar oud in Nablus. Sinds de militaire bezetting van Palestina in 1967 is het stelen van olijfbomen en vruchtbare Palestijnse grond blijven doorgaan. Deze worden verplaatst naar onwettige Israëlische kolonies en Israëlische steden.De slagzin bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948 was: 'Een land zonder volk, voor een volk zonder land'. Het is een grote leugen. Het Palestijnse volk dat tot 1948 woonde in dat 'land zonder volk' zit nu opgesloten in kampen en kunnen alleen maar dromen over terugkeer naar hun oorspronkelijke dorpen.

De situatie van de jaren negentig is terug, toen Fatah en Israël de islamisten van Hamas hard aanpakten. Ook nu is er sprake van marteling, opsluiting, intimidate en repressie op grote schaal van Hamas-aanhangers op de Westelijke Jordaanoever. Niet door Israël, maar door de Palestijnse Autoriteit! Nu Hamas ondergronds moet gaan op de Westbank, blijven gelden voor goede doelen (zakaat) uit en neemt de armoede toe. Humanitaire hulp leveren van Ramallah naar Nablus duurde in 2000 vijfenveertig minuten. Nu doet een konvooi er door de vele checkpoints vier tot vijf uur over.

Mario Bergen, Leuven

donderdag, oktober 04, 2007

57 Palestijnen op vrije voeten

[reactie aan Het Nieuwsblad ivm vrijlating 57 Palestijnen]

Dinsdag gaf U het bericht van AP door dat Israël 57 Palestijnen vrij gelaten heeft, dat is heuchelijk nieuws. Misschien is het ook goed om de slecht geïnformeerde Vlaming eveneens te vertellen dat in de loop van de maand augustus (recentste cijfers) Israël eveneens 458 Palestijnen arresteerde, bijna 10 keer meer dan er werden vrijgelaten.

Bovendien heeft het Israëlisch leger op één maand:
- 50 Palestijnen gedood, waaronder 10 kinderen
- 264 aanvallen uitgevoerd
- 5 huizen vernield en 99 andere eigendommen (boten, auto's, tranformator,..)
- enz... en de grafieken vertonen géén dalende trend. Misschien werpt dit toch een ander licht op de vredeswil van Olmert. Dit alles volgens de Palestinian Monitoring Group, zie http://www.nad-plo.org/main.php?view=pmg_pmg

Jan Van Geel, Mechelen

Abbas naar de moerassen van Maryland

[Reactie op 'Conferentie Midden-Oosten waarschijnlijk later' en 'Abbas en Olmert bereiken geen akkoord' op BNR Nieuwsradio op 03/10/2007]

Als cruciale zaken zoals de grenzen, Jeruzalem en dus ook de vluchtelingenproblematiek pas na de topconferentie worden besproken, waarover gaat men het dan in Maryland hebben? Over hoeveel archiefkasten en ringmappen de Palestijnse Autoriteit nodig heeft om alle loze beloftes van Israël te klasseren? Hopelijk raakt Abbas niet verstrikt in een van de vele moerassen daar in het zuiden van Maryland.

Mario Bergen, Leuven

'Een bushok met airco'

[Lezersbrief aan De Standaard, 01/10/2007]

Jetteke Van Wijk somt in dit artikel terecht de landen op in het Midden-Oosten die een 'allesomvattend gevoel van wanhoop' veroorzaken. Helemaal op het einde van de reeks wordt Israël alleen nog genoemd in verband met de 'verdampende illusie' van de oprichting van een 'levensvatbare Palestijnse staat na veertig jaar bezetting'. Dat klopt, maar deze samenvatting door Jetteke Van Wijk van die situatie, roept geen beeld op van de Palestijnse humanitiare ramp, waarvoor Israël ten volle verantwoordelijk is. Dit in tegenstelling met de glamour en glitter van de Verenigde Arabische Emiraten. Israël is daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij alle genoemde conflicthaarden en had dus beter duidelijk op de eerste plaats gestaan, in de bredere context van de gemeenschappelijke noemer.

Johan Van Hulle, Zomergem

woensdag, oktober 03, 2007

Westelijke Jordaanoever wordt tweede Gaza

[Lezersbrief aan De Morgen]

Waarom de Palestijnen het moeilijk maken, als je hen het leven onmogelijk kan maken dachten de Israëliers. En meteen wordt de situatie voor de Gazastrook het rolmodel voor de Westelijke Jordaanoever voor 2008. Tegen eind 2007 zal de bouw van de Apartheidsmuur grotendeels zijn voltooid. Dan zullen ook de doorgangen in bezet Palestijns gebied worden gestandariseerd. Tot januari 2007 waren er twaalf doorgangen voor humanitaire leveringen. Vrachtwagens werd toegestaan om direct van Israël naar de Westelijke Jordaanoever te rijden. Het Israëlische leger ressorterend onder het Ministerie van Defensie was het enige controle-mechanisme. Vanaf 2008 zal dit echter wijzigen bericht VN-organisatie OCHA. Voor de in- en uitvoer met vrachtwagens blijven slechts vijf doorgangen over en een zesde poort gaat pas eind 2008 open nabij Bethlehem. Drie van de doorgangen (Beitunya, Mazmouria en Tarqumiya) bevinden zich binnen de Groene Lijn op Palestijns grondgebied.

Een zogenaamd "back-to-back" systeem noodzaakt goederen te ontladen aan de Israëlische kant, te laten scannen en terug te laden in een andere vrachtwagen aan Palestijnse kant en omgekeerd. Alle goederen zullen op paletten door megascanners moeten en de VN vreest nu al een tekort aan vrachtwagens. Om alles te vervoeren zijn immers tweemaal zoveel vrachtwagens als voorheen nodig. Evenals in Gaza lijkt het erop dat beperkingen op in- en uitvoer zullen worden gehouden. 20 % van UNWRA's humanitaire zaken zijn niet leverbaar met containers.

De controle bij het sluizensysteem zal gebeuren door diverse organismen: Israëlisch leger, grenswacht, burgerlijke politie, privé-firma's en douane-ambtenaren, die werken voor minstens drie verschillende ministeries. Bedoeling is het natuurlijk ingewikkeld genoeg te maken voor de Palestijnen. Zoals inwoners van de Golanhoogten vijf vergunningen nodig hebben vooraleer ze regenwater mogen opvangen en dan nog riskeren daarop belastingen te moeten betalen. De kosten voor vrachtwagens, bestuurders en behandeling van goederen gaat de pan uitswingen vanaf 2008 voor de al arme Palestijnse bevolking. Lange vertragingen, beschadiging van goederen en blokkeren van goederen zoals in Gaza is over honderd dagen realiteit op de Westbank. De VN verwacht grote moeilijkheden om aan de behoefte van het Palestijnse volk nog te voldoen.Terwijl overal in Europa de grenzen open gaan, worden ze alsmaar meer en meer gesloten voor het Palestijnse volk. 55.000 Palestijnen worden door de Muur gescheiden van Jeruzalem, waar velen zijn geboren en 30.000 illegale kolonisten worden ingelijfd van de bezette Westbank bij Jeruzalem. 572 checkpoints elke dag, 258 donums vernielde landbouwgrond en 23 vernielde huizen in de Gazastrook vorige week, 18 doden en 47 gewonden op 7 dagen, 879 gearresteerde Palestijnen de voorbije twee maanden, ... als bevoorrechte handelspartner van de EU kan dat dus allemaal.

Mario Bergen, Leuven

maandag, oktober 01, 2007

Iraanse Wachters vogelvrij

[Reactie op het artikel "Washington overweegt luchtraids tegen Pasdaran" in Het Belang van Limburg online op 01/10/2007]

Een actie tegen de Iraanse Revolutionaire Wachters, kan toch gevolg hebben dat Iran doelen in Israël of in de Arabische (Perzische) Golf bestookt. Met als gevolg dat de Amerikanen alsnog de atoominstallaties van Iran gaan bombarderen. Ook kan een "valse vlag" aanslag of een aanvaring in de Arabische Golf tussen een Amerikaans en Perzisch schip of een Iraans vliegtuig dat een Amerikaans toestel zou "hinderen" aanleiding zijn tot een snel escalerend conflict of oorlog tussen Washington en Teheran. Verwacht wordt dat de Amerikaanse president in 2007 alles voorbereid voor dergelijk conflict en volgend jaar (in 2008) dit conflict laat plaatsvinden, in zijn laatste volledige jaar als president en voor de verkiezingen in november 2008. De kans dat een oorlog met Iran nog kan worden vermeden wordt zeer klein geschat. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, zou nu aan boord zijn gekomen van de neo-conservatieven die voorstander zijn van een oorlog met Iran.

De positie van Rice is tanende in Washington en dat zou haar bereidheid verklaren. Vooral neo-conservatieven en zionistische joden dringen al enkele jaren aan op een gewapend conflict tussen Amerika en Iran om alzo meer garantie te hebben over de controle over olie en water in de regio. Ook Syrië riskeert te worden aangepakt. Het land kreeg op 6 september jl. alvast een waarschuwing toen Israëlische vliegtuigen geluidsbombardementen uitvoerden nabij de Turks-Syrische grens. Of er werkelijks iets werd gebombardeerd of dat dit maar propaganda van de V.S. en Israël is, is niet duidelijk.

Mario Bergen, Leuven